Επιλέον δικαιολογητικά πρόσληψης

Πριν από την πρόσληψη σας, με βάση την νέα νομοθεσία, θα πρέπει να αποστείλετε στο mail:  akorasidi@ranch.gr  τα παρακάτω:

 

1. Βεβαίωση ποινικού μητρώου. Η έκδοση γίνεται μέσω ΚΕΠ ή με κωδικούς taxis στο link που θα βρείτε εδώ

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής (μέσω του gov.gr  με κωδικούς taxis-κωδικούς  ebanking, ή ΚΕΠ εάν δεν διαθέτετε κωδικούς taxis-κωδικούς  ebanking ). Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει το παρακάτω κείμενο:

Κατά το χρόνο υποβολής της παρούσας δήλωσης  δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για  για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα, εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίας ναρκωτικών, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

 

3. Φωταντίγραφο του Πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ισχύ ή Πιστοποποιητικό νόσησης σε ισχύ αν διαθέτετε.