Συμμετοχή στην κατασκήνωση μέσω ΟΑΕΔ

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε μισθωτούς ιδιωτικούς υπαλλήλους ή άνεργους με οικογενειακό εισόδημα (είτε πρόκειται για άνεργο είτε για υπάλληλο) έως 30000€, και παρέχει δωρεάν δεκαπενθήμερη (15ήμερη) διαμονή.

 

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιοδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2023.

 

α) Ασφαλισμένοι/νες που πραγματοποίησαν ως εγραζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπέρ της Εργατικής Εστίας

 

β) Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες παροχής προστασίας μητρότητας

 

γ) Ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)

 

δ) Άνεργοι εγγεγραμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 4 μηνών

 

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω κατηγοριών το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορλογικού έτους 2021 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30000€

 

Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 1/1/2007 έως 14/6/2017

2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4