Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων και συνεργατών και Κώδικας Δεοντολογίας

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων και συνεργατών

1. Εισαγωγή 
Με την παρούσα Πολιτική, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κυριάκος Σκούρας Εμπορική Τουριστική Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), ως υποψήφια εργοδότης και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο εκδήλωσης του ενδιαφέροντός σας να εργαστείτε μαζί μας (την οποία εκδηλώνετε απευθείας σε εμάς ή σε συνεργαζόμενη προς το σκοπό αυτό με εμάς εταιρεία), σας ενημερώνει σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό σας παρέχεται η ακόλουθη ενημέρωση, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση προς το Ν. 2472/1997, το Ν. 4624/2019, καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ).


2. Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε 
• Στοιχεία ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα
• Στοιχεία επικοινωνίας όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου
• Στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική σας εμπειρία και τυχόν πιστοποιήσεις ή άλλα επαγγελματικής φύσης προσόντα που διαθέτετε
• Πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση ή μη τυχόν υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
• Πληροφορίες σχετικά με γενικότερα ενδιαφέροντά σας
• Λοιπές πληροφορίες για εσάς, όπως αυτές μπορεί να προκύπτουν από τυχόν συστατικές επιστολές ή/και επιστολή ενδιαφέροντος
• Στοιχεία αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για εργασία μαζί μας σε σχέση με το αντικείμενο και τη θέση στα οποίο αφορά η υποψηφιότητά σας
• Πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς σας


3. Βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας 
Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στις διαδικασίες πρόσληψης και ενόψει της πιθανότητας σύναψης συμβατικού δεσμού με βάση το υπέρτερο έννομο συμφέρον της για την προστασία των επιχειρηματικών και οικονομικών της συμφερόντων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητά σας για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης.


4. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και την διατήρηση τους για ένα έτος. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα ενός έτους, είναι η δυνατότητα αξιολόγησης την καταλληλότητά σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε αρχικώς μαζί σας.
Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά οποτεδήποτε θελήσετε. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε πιθανώς μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. 


5. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας και τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Για να αξιολογήσουμε την υποψηφιότητά σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά περιέχονται σε ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε βιογραφικά σημειώματα, επιστολές ενδιαφέροντος, συστατικές επιστολές που μας αποστέλλετε, ή όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν κατ’ ιδίαν συνέντευξη μαζί σας ή κάποιο τεχνικό τεστ που σχετίζεται με το αντικείμενο εργασίας για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας.
Στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον σκοπό πέραν των ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα και εκ των προτέρων και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό απαιτείται.


6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την υπεύθυνη, εξουσιοδοτημένη προς αυτό ομάδα της Εταιρείας τα μέλη της οποίας υπόκεινται σε καθήκον εχεμύθειας κι εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


7. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας 

α. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η εταιρεία μας τα δεδομένα σας.
β. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
γ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της εταιρείας μας.
δ. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτηση σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.
ε. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.
στ. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

 

8. Στοιχεία επικοινωνίας 
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με το στον τηλεφωνικό αριθμό: 2104100121 και στο email: info@ranch.gr 
Έχετε τέλος το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει τους κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς των ενηλίκων έναντι των παιδιών. Έχει αναπτυχθεί με βάση τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό μέλημα και πρέπει να ερμηνεύεται με πνεύμα διαφάνειας. Η Κατασκήνωση στοχεύει όπως όλοι, παιδιά και ενήλικες, συμμετέχουν αυτοβούλως, με ασφάλεια και ευχαρίστηση στο έργο και τις δραστηριότητές της.

Όταν δουλεύω  με παιδιά κάτω των 18 ετών:

 • Θα συμμορφώνομαι με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και θα θέτω ως απόλυτη προτεραιότητα την ευημερία, ασφάλεια και την ικανοποίηση των παιδιών.
 • Γνωρίζω τι συνιστά βία ή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβώ  σε περιπτώσεις όπου περιπέσει στην αντίληψή μου οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως αυτές καταγράφονται στις σχετικές νομοθεσίες. Ενημερώνω άμεσα Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών ή με τη διεύθυνση για να προβεί  στις απαραίτητες ενέργειες,.
 • Θα αποτρέπω οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού (σωματική βλαπτική συμπεριφορά

(π.χ. χτύπημα, κλοπή ), η λεκτική (π.χ. ρατσιστικές ή ομοφοβικές  παρατηρήσεις, απειλές, ονομασίες) και η συναισθηματική (π.χ. ομάδα φίλων). μεταξύ των παιδιών.

 • Θα παρέχω ουσιαστικές ευκαιρίες, που θα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά, επιδιώκοντας την προώθηση της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης τους.
 • Γνωρίζω την απόλυτη απαγόρευση έκφρασης χαρακτηρισμών ή/και διακρίσεων έναντι των κατασκηνωτών και των επισκεπτών αλλά και την παράλληλη υποχρέωση αποτροπής και παρεμπόδισης (όχι, όμως και δια της χρήσης λεκτικής ή σωματικής βίας) οιασδήποτε μορφής ρατσιστικής/σεξιστικής συμπεριφοράς των επισκεπτών ή/και των κατασκηνωτών έναντι των Εργαζομένων ή/και τρίτων προσώπων.
 • Γνωρίζω την απόλυτη απαγόρευση οιασδήποτε χρηματικής συναλλαγής των Εργαζομένων με επισκέπτες και κατασκηνωτές, με την ρητή εξαίρεση όσων έχουν επιφορτιστεί από την Εταιρεία με τις ανάλογες αρμοδιότητες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.
 • Γνωρίζω την απόλυτη απαγόρευση ανάπτυξης ερωτικής σχέσης, σεξουαλικής συνεύρεσης ή ερωτικής περίπτυξης οιασδήποτε μορφής μεταξύ ανήλικων και ενήλικων ατόμων ή μεταξύ ανήλικων ατόμων. Καθώς και να  απευθύνω σεξουαλικά υπονοούμενα  προς ανήλικα ή ενήλικα άτομα.
 • Γνωρίζω την  απαγόρευση φύλαξης φαρμάκων και παρασκευασμάτων στο χώρο διαμονής μου με  τα παιδιά , είτε ατομικά είτε των κατασκηνωτών  και επίσης γνωρίζω ότι επιβάλετε η παράδοση αυτών στο ιατρείο της κατασκήνωσης.
 • Θα διασφαλίσω ότι όλες οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών καθώς και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους. Τη μέγιστη συμμετοχή των παιδιών στη βάση των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων τους, αλλά και της επιθυμίας τους για συμμετοχή στις δραστηριότητες, χωρίς καμία διάκριση ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης και συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ασφαλών χώρων για συμμετοχή, όπου το παιδί θα μπορεί να διατηρεί την ταυτότητά του και να εκφράζεται  ελεύθερα και με ασφάλεια. Δε θα επιτρέπω λεκτικά ή σωματικά παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου .
 • Γνωρίζω την αυστηρή και απόλυτη απαγόρευση να προβώ σε οιαδήποτε μορφή σωματικής ή λεκτικής βίας ή οιασδήποτε μορφή (έστω και ελαφράς) επίπληξης, παραδειγματισμού ή τιμωρίας ,των κατασκηνωτών και των εν γένει επισκεπτών της Κατασκήνωσης. Επιπροσθέτως  της υπόδειξης σε οιοδήποτε επισκέπτη ή κατασκηνωτή να εκτελέσει οιοδήποτε εργασία/έργο το οποίο δεν προβλέπεται ρητώς από τους κανόνες λειτουργίας της Κατασκήνωσης.
 • Αποδέχομαι ρητώς την απόλυτη απαγόρευση αποδοχής ή/και αποστολής αιτημάτων φιλίας και επικοινωνίας (ενδεικτικά μέσω αποστολής μηνυμάτων ή/και email) μεταξύ κατασκηνωτών ή/και επισκεπτών και Εργαζομένων στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber, Snapchat κτλ) που οι Εργαζόμενοι διατηρούν ή μέλλει να αποκτήσουν κατά την διάρκεια της εξέλιξης της σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία.
 • Αποδέχομαι ρητώς την απόλυτη απαγόρευση της δημοσίευσης/ δημοσιοποίησης/ κοινοποίησης  οπτικοακουστικού υλικού των χώρων και των προσώπων της Κατασκήνωσης (εργαζομένων, επισκεπτών, κατασκηνωτών) σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή εν γένει στο Διαδίκτυο και ενδεικτικά της δημοσιοποίησης φωτογραφιών προσώπων (εργαζομένων, επισκεπτών, κατασκηνωτών κτλ) ή/και φωτογραφικών απεικονίσεων των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης και των σε αυτή εκτυλισσόμενων δραστηριοτήτων και διοργανώσεων.
 • Θα μοιράζομαι όποια ανησυχία μου σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία κάθε  παιδιού ξεχωριστά με την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών , η οποία υποχρεούται στην άμεση ενημέρωση των υπευθύνων της Εταιρείας για οτιδήποτε κρίνει πως παραβιάζει ή δύναται να παραβιάσει τον παρόντα Κανονισμό ή εν γένει την ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων και των σκοπών της Εταιρείας
 • Οφείλω να εφαρμόζω και θα σέβομαι τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της Εταιρείας και να μεριμνώ για την διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο κατά την εκτέλεση της εργασίας μου. Επιπροσθέτως  να φροντίζω για την ασφάλεια , την υγεία  καθώς και για την ασφάλεια των ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις μου  ή παραλείψεις μου   κατά την εργασία . Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα των παιδιών, δεν θα εισβάλλω σε χώρους υγιεινής χωρίς άδεια και δε θα βοηθήσω κάποιο παιδί αν είναι σε ηλικία και θέση που μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο του.
 • Οφείλω να συμμορφώνομαι προς τις οδηγίες που παρέχονται από την Εταιρεία εγγράφως ή/και προφορικώς και δεν δύναται να υπερβαίνω τις αρμοδιότητες μου , ως αυτές θα  προσδιορίζονται από την σύμβαση εργασίας μου αλλά και τις τυχόν παρεχόμενες οδηγίες της Εταιρείας.

Αντιλαμβάνομαι, ότι αν παραβιάσω τον κώδικα, θα υποστώ αντίστοιχα πειθαρχικά μέτρα όπως, παύση εργασίας, απώλεια άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, απόλυση, καταγγελία  στις αρμόδιες αρχές παιδικής προστασίας ή την αστυνομία. Υπογράφοντας αυτόν τον κώδικα, επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας (π.χ. προηγούμενη ποινική δίωξη ή καταδίκη για παιδική κακοποίηση - παραμέληση) για την καταλληλότητα μου να εργαστώ με παιδιά και να συμμετέχω στα προγράμματα και δραστηριότητες της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH.