ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ “THE RANCH”

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο παρόν κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί  σύμφωνα με τις εκάστοτε κυβερνητικές
 εντολές λόγω του Covid-19

 

1.    Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κατασκήνωσή μας έχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 6 έως 16 ετών. Παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών ή εμφανίζουν οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα  (όπως ενδεικτικά καρδιακό, αναπνευστικό κτλ.) μπορούν να συμμετέχουν στην Κατασκήνωση, εφόσον προηγουμένως προσκομιστεί υποχρεωτικά  ρητή, έγγραφη, σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους (σε συμμόρφωση  με τις κυβερνητικές οδηγίες).

 

Α. Συμμετοχή μέσω συμβεβλημένων με την Κατασκήνωση Φορέων που καλύπτουν το κατασκηνωτικό κόστος.

Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να παραδώσουν τα έντυπα που απαιτούνται, υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε σύμβασης και τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με αυτήν τρόπο. Η μη έγκαιρη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες καθιστά τους ιδίους οικονομικά υπόχρεους έναντι της Κατασκήνωσης.

 

Β. Συμμετοχή ως ιδιώτες 
Κατασκηνωτική Περίοδος δέκα πέντε (15) ημερών.
-    Η προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ήμισυ του τελικώς καταβλητέου ποσού οφείλει να καταβληθεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

 

-    H προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνο στην περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού στην Κατασκήνωση λόγω σοβαρών και βεβαιωμένων λόγων υγείας (με σχετική βεβαίωση ιατρού) ή εάν ενημερωθεί η Κατασκήνωση εγγράφως τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου.

 

-    Εφόσον το παιδί παραμείνει οκτώ (8) ημέρες στην Κατασκήνωση, καταβάλλεται ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποχώρησής του από την Κατασκήνωση.

 

-    Οι εκάστοτε εκπτώσεις ισχύουν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση διαμονής του παιδιού στο σύνολο της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου.  

 

2.    Παράδοση - παραλαβή  - και χορήγηση άδειας εξόδου των παιδιών από τον χώρο του “The Ranch” γίνεται αποκλειστικά  από τους ίδιους τους γονείς ή τους κηδεμόνες με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητά τους, τα στοιχεία της οποίας έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή του παιδιού στην Κατασκήνωση.

 


Η άφιξη κατασκηνωτών για τις  περιόδους των 15 ημερών ( Α' : 02-07-2021 , Β': 18-07-2021, Γ': 02-08-2021  & Δ΄ :17-08-2021) πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο κατά την  εναρκτήρια της κατασκηνωτικής περιόδου ημέρα (δηλαδή την πρώτη ημέρα εκάστης κατασκηνωτικής περιόδου), πρώτη και μόνο ημέρα της εισόδου, το πρωί στις 9:00-13:30 και & το απόγευμα στις 16:30-20:00. Η προσέλευση των κατασκηνωτών παιδιών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό, αποκλειστικά κατόπιν  ηλεκτρονικού ραντεβού, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός για την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας όλων.

 

-    Πριν την είσοδο στην Κατασκήνωση και σε ειδικά διαμορφωμένο προς τούτο χώρο, στα όρια της Κατασκήνωσης, θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό της Κατασκήνωσης στο οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται αρνητικό αποτελέσμα ελέγχου με ταχεία μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου rapid–test, που πραγματοποιήθηκε εντός 24 έως 48 ωρών προ της αφίξεως, ή τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοιού (PCR test), που πραγματοποιήθηκε εντός 24 έως 48 ωρών προ της αφίξεως, από πιστοποιημένο μικροβιολογικό εργαστήριο με παράλληλη συμπλήρωση ειδικού εντύπου-ερωτηματολόγιου υγείας επισκεπτών και κατασκηνωτών που θα εστιάζει σε δύο θέματα: α) στην ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, ανοσμία/αγευσία  με αιφνίδια έναρξη κτλ.) και β) στο ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19


-        Με το ανωτέρω ερωτηματολόγιο συνυποβάλλεται και αντίγραφο της βεβαίωσης για αρνητικό αποτέλεσμα rapid–test ή τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοιού (PCR test), από πιστοποιημένο μικροβιολογικό εργαστήριο (το οποίο πραγματοποιήθηκε εντός είκοσι τεσσάρων έως σαράντα οκτώ (24 έως 48) ωρών πριν από την προσέλευση του/των παιδιού/ιών)


-    Σας γνωστοποιούμε ότι κατά την ημέρα της άφιξης θα πραγματοποιηθεί από την ιατρονοσηλευτική ομάδα της κατασκήνωσης δειγματοληπτικός έλεγχος ορθότητας αρνητικού αποτελέσματος test με ταχεία μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου. Με γνώμονα την ιδιαιτερότητα της παρούσας συγκυρίας και την ασφάλεια του συνόλου αλλά πρωτίστως των ιδίων των κατασκηνωτών μας, προτρέπουμε η παράδοση του/της κατασκηνωτή/τριας να γίνει από έναν εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων προς αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού.

 

- Κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εντός της κατασκήνωσης έλεγχος μέσω rapid-test  και self test στα παιδιά και στους εργαζομένους για την πρόληψη εξάπλωσης του ιου coivd19.  

 

-    Σε περίπτωση θετικής απάντησης σε οποιαδήποτε ερώτηση του ανωτέρω εντύπου-ερωτηματολογίου υγείας (η συμπλήρωση του οποίου πρέπει να γίνεται με απόλυτη ειλικρίνεια και την ευθύνη του δηλούντος γονέα/κηδεμόνα) δε θα επιτρέπεται η είσοδος στον γονέα/κηδεμόνα επισκέπτη και στο συνοδευόμενο ανήλικο τέκνο ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της Κατασκήνωσης για τις περαιτέρω ενέργειες. Οι γονείς/κηδεμόνες θα εισέρχονται στο χώρο της Κατασκήνωσης φορώντας υποχρεωτικά μάσκα, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της Κατασκήνωσης θα περιορίζονται αποκλειστικά και υποχρεωτικά στο χώρο που έχει καθοριστεί για την διεκπεραίωση των απαραίτητων  για την παράδοση των κατασκηνωτών ενεργειών.

 

-    Προτρέπουμε τους γονείς/κηδεμόνες να έχουν κατά την άφιξή τους στην Κατασκήνωση ήδη συμπληρωμένα τα απαιτούμενα προς υποβολή έγγραφα (ιατρικό ιστορικό, έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας COVID-19 καθώς και τα έντυπα ανάλογα με το φορέα συμμετοχής) για τα οποία θα τους αποσταλεί πληροφοριακό email προς αποφυγή του συγχρωτισμού και του συνωστισμού στο σημείο παράδοσης των Κατασκηνωτών. Το ιατρικό ιστορικό και το έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα online στο site της Κατασκήνωσης: www.ranch.gr

 

-   Προτρέπουμε επίσης τους γονείς/κηδεμόνες που ανήκουν οι ίδιοι ή συγκατοικούν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους αναφορικά με τη συμμετοχή του παιδιού τους στην Κατασκήνωση, καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα πρόωρης αποχώρησης από την Κατασκήνωση λόγω εκδήλωσης θετικού κρούσματος στην ομάδα ή νόσησης του ίδιου του παιδιού με υποχρεωτική συνακόλουθη κατ’ οίκον καραντίνα 10 ημερών και παρακολούθηση υγείας  για 14 ημέρες.

 

-    Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των γονέων στο χώρο της κατασκήνωσης  των αυτοκινήτων των γονέων/κηδεμόνων εντός των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης

 

Η αναχώρηση των κατασκηνωτών μετά την ολοκλήρωση των βασικών κατασκηνωτικών περιόδων των 15 ημερών (Α':16-07-2021, Β': 01-08-2021, Γ': 16-08-2021 και Δ΄: 31-08-2021) πραγματοποιείται την τελευταία (ήτοι την 15η ημέρα) κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και κατά τις ώρες 10:00-13:00  & 14:00-15:00.


-    Η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό, αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός και τηρώντας τα παραπάνω απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Εάν για κάποιο λόγο η αποχώρηση του παιδιού γίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός της προγραμματισμένης, απαιτείται ο γονέας/κηδεμόνας να προσέλθει στην Κατασκήνωση κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, το οποίο θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Κατασκήνωσης.

 

-    Επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται . Το  επισκεπτήριο, κατά τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου,  δεν θα επιτραπεί για κανέναν λόγο.

 

-    Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εξόδου στους κατασκηνωτές και θα επιτρέπεται κατ'εξαίρεση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εφόσον υπάρξει ειδικώς αιτιολογημένη ιατρική επείγουσα ανάγκη, οπότε θα προσέρχεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων στην Κατασκήνωση σε προγραμματισμένη ημέρα και ώρα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, το οποίο θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Κατασκήνωσης , με την εφαρμογή αυστηρών προληπτικών μέτρων. Στην επιστροφή του παιδιού, απαραίτητα για την είσοδο του, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος rapid-test ή PCR μοριακού τεστ.

 

-    Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού επιθυμούν  τρίτο πρόσωπο (εκτός των ιδίων) παραδώσει ή  παραλάβει το παιδί από την Κατασκήνωση, προϋποτίθεται η επίδειξη νόμιμης έγγραφης εξουσιοδότησης των γονέων/κηδεμόνων, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια Αρχή (Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ ή  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses) και θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προς παραλαβή του παιδιού προσώπου.

 


3.    Επικοινωνία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και κατασκηνωτών

-    Η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με κατασκηνωτές  γίνεται από τις 17.30 μ.μ. έως τις 19.30 μ.μ.. μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Κατασκήνωσης στο τηλέφωνο 27410-93800. Εναλλακτικά, η επικοινωνία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποστολής Fax στο 27410-93685. Επιπροσθέτως, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα παραδοθεί στο παιδί, μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στο site της Κατασκήνωσης.

 

-    Επίσης οι κατασκηνωτές μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες τους κατά τις ίδιες  ώρες των δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα από τις 10.30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και από τις 17.30 μ.μ. έως τις 19.30 μ.μ. από τα καρτοτηλέφωνα που βρίσκονται στο χώρο της "The Ranch Bank". Συστήνουμε να αποφεύγεται για ψυχολογικούς λόγους, η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ημέρες παραμονής του παιδιού στην Κατασκήνωση.  

 


4.    Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων από τους κατασκηνωτές - Απώλεια αντικειμένων 

-    Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια κάθε γονέα/κηδεμόνα να προμηθεύσει το παιδί του με κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ενδεικτικά tablets, smartphones ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συστήνεται έντονα η αποφυγή κοινής χρήσης ή/και ανταλλαγής των αντικειμένων αυτών και εν γένει των προσωπικών αντικειμένων με τους λοιπούς κατασκηνωτές. με ενημέρωση αυτού για την  αποτροπή της ανταλλαγής των προσωπικών αντικειμένων με άλλους κατασκηνωτές. Ο γονέας/κηδεμόνας που αποφασίζει να προμηθεύσει το παιδί του με τις εν λόγω συσκευές αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την χρήση και για την δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω των συσκευών αυτών.

 

-    Η Κατασκήνωση “The Ranch” δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής των ανωτέρω αναφερόμενων ηλεκτρονικών παιχνιδιών/συσκευών και κινητών τηλεφώνων ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εύλογη χρήση αυτών από τα παιδιά ή την επίβλεψή των παιδιών κατά τη χρήση των εν λόγω συσκευών.

 

-    Οι γονείς  φέρουν την  ευθύνη εφοδιασμού του παιδιού  με τα απαραίτητα είδη που οφείλει να έχει μαζί του κατά την διαμονή του στην  κατασκήνωση, για τα οποία ενημερώνουμε λεπτομερώς μέσω της ιστοσελίδας www.ranch.gr  αλλά και  κατά την εγγραφή του παιδιού.

 

-    Κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωσή μας ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής ξεχασμένων αντικειμένων σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο μπορούν οι κατασκηνωτές να αναζητούν τυχόν απολεσθέντα. Μετά το πέρας της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου τα ξεχασμένα απολεσθέντα αντικείμενα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Εφόσον η κατασκήνωση επιβεβαιώσει ότι έχουν εντοπισθεί  τα τυχόν  ξεχασμένα  αντικείμενα , οι γονείς μπορούν, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, να τα παραλαμβάνουν , κατόπιν συνεννόησης από την πύλη του The RANCH στο Σοφικό Κορινθίας  με ραντεβού ή εναλλακτικά με  courier.

 

5.  Διατροφή

-    Η Κατασκήνωση  προσφέρει  στα παιδιά υγιεινό πλήρες διατροφικό πρόγραμμα, που καλύπτει τις απαιτήσεις του οργανισμού τους. Η χρήση της τραπεζαρίας από τους κατασκηνωτές γίνεται τηρώντας υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Απαγορεύεται στους κατασκηνωτές, για λόγους ασφάλειας και υγείας, να φέρουν στις αποσκευές τους ή να φυλάσσουν στους κοιτώνες τους οποιοδήποτε είδος τροφής. Η Κατασκήνωση διαθέτει πιστοποίηση Η.A.C.C.P. System.

 

-    Η Κατασκήνωση δεν δύναται να εξυπηρετήσει τυχόν απαιτούμενη ή συνιστάμενη σε οποιονδήποτε κατασκηνωτή ειδική διατροφή, καθώς το διατροφικό πρόγραμμα είναι κοινό για όλους. 

 

-    Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη γνωστοποίησης στην Κατασκήνωση τυχόν αλλεργιών των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών δια της συμπλήρωσης του σχετικού χωρίου του ιατρικού ιστορικού το οποίο ενυπόγραφα παραδίδεται στην Κατασκήνωση.

 

-    Η Κατασκήνωση έχει δικαίωμα αλλαγής του αναρτημένου στο site  προγράμματος διατροφής  όποτε το κρίνει απαραίτητο.

 

6. Χορηγούμενα ιατρικά δεδομένα - διακομιδή σε Νοσοκομείο - διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

-    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υγείας των κατασκηνωτών τα οποία χορηγούν οι γονείς/κηδεμόνες προς την Κατασκήνωση “The Ranch” μέσω της συμπλήρωσης της οικείας φόρμας ιατρικού ιστορικού και έχοντας ρητώς και εγγράφως συναινέσει προς τούτο, τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά διαλαμβανόμενα, αποκλειστικά προς το σκοπό της ομαλής διαμονής του παιδιού στην Κατασκήνωση, κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου καθώς  και της προστασίας και διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας όλων των παιδιών/κατασκηνωτών.

 

-    Οι γονείς/ κηδεμόνες οφείλουν να επισυνάψουν στην προς συμπλήρωση φόρμα ιατρικού ιστορικού σχετική βεβαίωση παιδιάτρου για τον πλήρη και προσήκοντα εμβολιασμό του  καθώς και το έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας για τον COVID-19. Παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών ή εμφανίζουν οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα (όπως ενδεικτικά καρδιακό, αναπνευστικό κτλ.) μπορούν να συμμετέχουν στην Κατασκήνωση, εφόσον προηγουμένως προσκομιστεί υποχρεωτικά ρητή, έγγραφη, σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους (σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Δ11/οικ. 23973/811/18.06.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

 

-    Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των διαλαμβανόμενων στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού στοιχείων και δηλώνουν υπευθύνως ότι το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει το πλήρες και αληθές ιατρικό ιστορικό του παιδιού, καθώς και ότι μέχρι σήμερα ουδέν άλλο πρόβλημα υγείας  ή αλλεργίας παρουσιάζει. Κατά την άφιξη του παιδιού, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να δηλώσουν στην  κατασκήνωση κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση οιοδήποτε κινδύνου για το παιδί, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση των αρμόδιων υπαλλήλων  της κατασκήνωσης. Οι ελλιπείς απαντήσεις –πληροφορίες ή η απόκρυψη κάθε στοιχείου ή περιστατικού που οι γονείς/κηδεμόνες γνωρίζουν δίδει στην κατασκήνωση το δικαίωμα απομάκρυνσης του παιδιού .

 

-    Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης του ιατρικού ιστορικού  και του ερωτηματολογίου δήλωσης υγείας για τον COVID-19 ή ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων υγείας, η Κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την (περαιτέρω) παραμονή του παιδιού/κατασκηνωτή για λόγους ασφαλείας της κατασκηνωτικής Κοινότητας και των υπολοίπων κατασκηνωτών αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας.

 

-    Τα φάρμακα (ακόμα και παραϊατρικά σκευάσματα, βιταμίνες κτλ ) παραδίδονται μόνο στον ιατρό της Κατασκήνωσης από τους γονείς/κηδεμόνες και παραμένουν εκεί μέχρι την αποχώρηση του παιδιού. Οι γονείς/κηδεμόνες με δική τους αποκλειστική ευθύνη αναλαμβάνουν να ενημερώσουν προσηκόντως και λεπτομερώς τον ιατρό για την αιτία λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, τη συνιστώμενη δοσολογία της, το όνομα του ιατρού που συνέστησε την αγωγή, το συνταγολόγιο καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Απαγορεύεται ρητώς οι κατασκηνωτές/τριες να φέρουν στις αποσκευές τους οιοδήποτε φάρμακο ή παραϊατρικό σκεύασμα.

 

-    Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη  χορήγηση από τον ιατρό Κατασκήνωσης των απαραίτητων  δραστικών  ουσιών , εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από αυτόν , για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κινδύνου της ζωής  του κατασκηνωτή/της κατασκηνώτριας , όπως αλλεργικού σοκ, επιληπτική κρίση  κ.τ.λ.

 

-    Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στην άμεση διακομιδή του παιδιού σε κοντινό Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή εξωτερικό ιατρό με πρωτοβουλία της Κατασκήνωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ιατρό της Κατασκήνωσης. 

 

-    Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη  χορήγηση από τον ιατρό  Κατασκήνωσης αντιπυρετικού/παυσίπονου (βασική δραστική ουσία: παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη)  , εφόσον τούτο  κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση τυχόν συμπτωμάτων ασθενείας του /της κατασκηνωτή/τριας..

 

-    Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη χρήση αντιφθειρικού  στο παιδί τους εφόσον  διαπιστωθεί από τα στελέχη της   Κατασκήνωσης  η ύπαρξη ψειρών ή κόνιδας επί του τριχωτού της κεφαλής του/της κατασκηνωτή /τριας .

 

-    Η Κατασκήνωση διαθέτει εκτενές και οργανωμένο πλάνο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού κρούσματος COVID-19 κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων το οποίο εκπονήθηκε κατόπιν υλοποίησης των συστάσεων και των οδηγιών των αρμοδίων αρχών και φορέων και σε πλήρη συμμόρφωση ως προς τις εκάστοτε κυβερνητικές εντολές. Σε περίπτωση κρούσματος σε ομάδα απομακρύνεται άμεσα όλη η ομάδα και ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν.

 

7. Περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούται η Κατασκήνωση να προβεί στην απομάκρυνση παιδιού από το χώρο της Κατασκήνωσης

-    Η Κατασκήνωση “The Ranch”, μεριμνώντας για την ομαλή διεξαγωγή όλων των κατασκηνωτικών περιόδων και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όλα τα παιδιά, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση παιδιού από την Κατασκήνωση μετά από σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Κατασκήνωσης, η οποία αποτελείται από:

•    τον Υπεύθυνο και Συνυπεύθυνο Κατασκήνωσης,
•    τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης,
•    τον Ιατρό της Κατασκήνωσης,
•    τον Ψυχολόγο ή την Κοινωνική Λειτουργό και
•    τον Διευθυντή της Κατασκήνωσης.  
ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•    Όταν οι γονείς/κηδεμόνες έχουν αποσιωπήσει κατά την εγγραφή του παιδιού στην Κατασκήνωση την ύπαρξη σοβαρού ιατρικού προβλήματος/ασθένειας του παιδιού.
•    Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί αναπτύσσει έντονα επιθετική συμπεριφορά έναντι των υπολοίπων παιδιών ή αρνείται εξακολουθητικά να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εκάστοτε Ομαδάρχη/Κοινοτάρχη. 
•    Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί παρενόχλησε σεξουαλικά άλλο παιδί.
•    Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί φέρει μαζί του αιχμηρά αντικείμενα όπως σουγιάδες, μαχαίρια και λοιπά αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν τραυματισμό ή προϊόντα καπνού ή ηλεκτρονικό τσιγάρο.
•    Όταν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των κατασκηνωτών ή των γονέων/κηδεμόνων τους με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
•    Σε περίπτωση που ο/η κατασκηνωτής/κατασκηνώτρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ:
     1.    Ο κατασκηνωτής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό χώρο απομόνωσης καλά αεριζόμενο, και ενημερώνεται ο υπεύθυνος  ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινική αξιολόγηση.
     2.    Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για να παραλάβει τον Κατασκηνωτή.
     3.    Διαμορφώνεται  λίστα ατόμων (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικού κτλ)  που ήρθαν σε επαφή με το ύποπτο κρούσμα. 

Αν το τεστ βγει θετικό:
     1.    Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ  για τις περαιτέρω διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στην  σχετική απόφαση, σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διοργάνωση κατασκηνώσεων (ιδιωτικών ή κρατικών).
     2.    Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή για περαιτέρω διερεύνηση με μοριακό test. Εάν πρόκειται για μέλος του προσωπικού  απομακρύνεται από την κατασκήνωση κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους. Ο κατασκηνωτής  δεν δύναται να επιστρέψει  λόγω της δεκαπενθήμερης διάρκειας της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.
     3.    Επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών και τα μέλη του προσωπικού που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος (ομάδα). Όλα τα άτομα των στενών επαφών όπως ορίζεται από την διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης και ιχνηλατισης των επαφών με τον ασθενή, θα απομακρύνονται από την κατασκήνωση και θα τίθενται για δέκα ημέρες (10) κατ' οίκον απόμονωση (καραντίνα) μετά από την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμενο κρούσμα, θα δίνονται οδηγίες για την παρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες μετά την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα.


Αν το test  βγει αρνητικό:
Ο κατασκηνωτής απομακρύνεται προσωρινά από την κατασκήνωση και δύναται να επιστρέψει στην κατασκήνωση μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων, με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού του, και με βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος PCR.

 


Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

 

8. Η Τράπεζα του “The Ranch”

Για λόγους ασφαλείας και για την ορθή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων ώστε να αποκτήσουν οι μικροί μας φίλοι ευχέρεια στις  οικονομικές συναλλαγές, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να καταθέσουν το μικρό χαρτζιλίκι των κατασκηνωτών παιδιών τους μόνο με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας , λαμβάνοντας κατά την άφιξή του την αντίστοιχη ονομαστική κάρτα που θα διαχειρίζεται το ίδιο το παιδί-κατασκηνωτής. Το κατατεθέν ποσό θα πιστώνεται στην ονομαστική κάρτα εντός 24 ωρών. Η χρήση μετρητών από τους μικρούς μας φίλους απαγορεύεται. Μετά την λήξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου το ποσό που έχει μείνει στον λογαριασμό του παιδιού, θα επιστραφεί σε τραπεζικό λογαριασμό του κηδεμόνα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι πέρα των 20 ημερών.

 

9. Επιλογή παρέας παιδιών-κατανομή

-    Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει να είναι στην ίδια ομάδα με φίλους του μέχρι 5 άτομα, αρκεί το αίτημα αυτό να κοινοποιηθεί έγκαιρα από τους γονείς/κηδεμόνες του στην Κατασκήνωση και τουλάχιστον δέκα (10)ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του παιδιού.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα παιδιά να είναι σε όμορη ηλικία(+ ,-  ένα έτος), ιδίου φύλου, και να έχουν ημερομηνία άφιξης. Μετά από την άφιξη στην Κατασκήνωση και ένταξη του/της  κατασκηνωτή/κατασκηνώτριας εισόδου του παιδιού στην ομάδα του/της, απαγορεύεται κάθε αλλαγή μετακίνησης σε άλλη ομάδα.

 

-    Σε κάθε περίπτωση: Η κατανομή των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών σε ομάδες (κοιτώνες) και κοινότητες πραγματοποιείται από την Κατασκήνωση με βάση τον προγραμματισμό της και επ’ουδενί δεν παρέχεται στους γονείς/κηδεμόνες η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης ομάδας (δωμάτιο) ή κοινότητας. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής πραγματοποιείται με επίκεντρο την δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών και προσωπικού σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου αλλά και την εξασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξής τους.

 

10. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

-    Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού Ακτή Μιαούλη αριθμός 5 και διατηρεί υποκατάστημα στο Σοφικό Κορινθίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε συμμόρφωση με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)»  για την διασφάλιση:
(α) της εύρυθμης και ομαλής διαμονής των κατασκηνωτών στο χώρο της Κατασκήνωσης κατά τη  συμμετοχή τους σε εκάστοτε κατασκηνωτική περίοδο,
(β) της επικοινωνίας των κατασκηνωτών αλλά και της ιδίας της εταιρείας με τους γονείς/κηδεμόνες των κατασκηνωτών, 
(γ) της προστασίας της σωματικής υγείας των κατασκηνωτών ,του δημοσίου συμφέροντος  αλλά και της δημόσιας υγείας.  

 

-    Η νομική βάση της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συγκατάθεσή των γονέων/κηδεμόνων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων αλλά και των κατασκηνωτών καθώς και αναφορικά με τα δεδομένα υγείας των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών η προστασία των ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων αλλά και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

 

-    Κατά την εγγραφή των κατασκηνωτών η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
(α) αναγνωριστικά στοιχεία των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους και στοιχεία επικοινωνίας αυτών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο και email),
(β) δεδομένα που αφορούν στην υγεία των κατασκηνωτών, 
(γ) δεδομένα που αφορούν στην εργασία (περιγραφή θέσης) των γονέων/κηδεμόνων των κατασκηνωτών, 
(δ) δεδομένα που αφορούν στην ακριβή ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου των κατασκηνωτών από το χώρο της Κατασκήνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.
(ε) δεδομένα σχετικά με προληπτικά μέτρα προστασίας από τον Covid-19 (συμπτώματα υγείας, επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, κατάταξη σε ομάδα υψηλού κινδύνου υγείας, εμφάνιση υποκείμενων νοσημάτων κτλ.).

 

-    Η εταιρεία θα διατηρήσει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους για χρονικό διάστημα μέχρι (10) έτη από την λήξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο κατασκηνωτής.

 

-    Η εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα -πλην των ιατρικών δεδομένων τα οποία δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται  σε τρίτους εκτός της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.»- σε συνεργάτες της παρόχους υπηρεσιών, όπως η εταιρεία “APIFON SINGLE MENTERPRIVATE COMPANY”,  “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ” και μόνο για το σκοπό της εκ μέρους της παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 0ι εταιρείες αυτές θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας.

 

-   Ο γονέας/κηδεμόνας έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και του κατασκηνωτή. Ο γονέας/κηδεμόνας έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη χορηγούμενη συγκατάθεσή του μέσω της αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ranch.gr ή μέσω επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210- 4100121 καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 


11. Πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού
  
Οι γονείς/κηδεμόνες πληροφορούνται το περιεχόμενο και τους όρους του παρόντος Κανονισμού δια της λήψεως αντιγράφου αυτού κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου αλλά και οποτεδήποτε το επιθυμούν μέσω της επίσκεψης της ιστοσελίδας www.ranch.gr όπου ο παρών 
Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος  ως παράρτημα της  Πολιτικής της  Εταιρίας  μας.

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


I.    Η Εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», επάγγελμα Εμπορική Τουριστική , ΑΦΜ: 094510509 , ΓΕΜΗ:4441630700 που εδρεύει στoν Πειραιά επί της οδού Ακτή Μιαούλη αριθμός 5 και διατηρεί υποκατάστημα στο Σοφικό Κορινθίας  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των γονέων/κηδεμόνων των κατασκηνωτών και των ιδίων των κατασκηνωτών για τον σκοπό της διαμονής τους κατά τη διάρκεια της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου. 

II.    Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν (α) αναγνωριστικά στοιχεία των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους και στοιχεία επικοινωνίας αυτών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο και email), (β) δεδομένα που αφορούν στην εργασία (περιγραφή θέσης) των γονέων/κηδεμόνων και (γ) ιατρικά δεδομένα των κατασκηνωτών. 

III.    Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει ορισμένα από τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως APIFON SINGLE MENTERPRIVATE COMPANY & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ όταν και στο βαθμό που η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Οι εταιρείες αυτές, υπό την ιδιότητά τους ως εκτελούσες την επεξεργασία, θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους αποκλειστικά για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας. 

IV.    Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους για χρονικό διάστημα μέχρι (10) έτη από την λήξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο κατασκηνωτής. 

V.    Δεδομένα σχετικά με προληπτικά μέτρα προστασίας από τον Covid-19 (ενημέρωση για πρόσφατα ταξίδια στο εξωτερικό, συμπτώματα υγείας, επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, κατάταξη σε ομάδα υψηλού κινδύνου υγείας).

VI.    Ο γονέας/κηδεμόνας έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και του κατασκηνωτή καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.