ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ “THE RANCH”

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Κατασκήνωσή μας έχουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 6 έως 16 ετών σε πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους 15ημερών.

 

 

2. Τρόποι συμμετοχής

Συμμετοχή μέσω συμβεβλημένων με την Κατασκήνωση Φορέων που καλύπτουν το κατασκηνωτικό κόστος:

Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να ενημερωθούν για τις ημερομηνίες έναρξης των εγγραφών από τον εκάστοτε φορέα και να παραδώσουν τα έντυπα που απαιτούνται, υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε σύμβασης και τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με αυτήν τρόπο. Η μη έγκαιρη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες καθιστά τους ιδίους οικονομικά υπόχρεους έναντι της Κατασκήνωσης.

 

Συμμετοχή ως ιδιώτες στην κατασκηνωτική περίοδο δέκα πέντε (15) ημερών/ Όροι:  

- Η προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο ήμισυ του τελικώς καταβλητέου ποσού, οφείλει να καταβληθεί τουλάχιστον εικοσιπέντε ημέρες (25) πριν την έναρξη της συμμετοχής στην επιλεγμένη κατασκηνωτική περίοδο. Μόνο με την κατάθεση της προκαταβολής οριστικοποιείται η συμμετοχή του παιδιού στην κατασκηνωτική περίοδο. 

- H προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνο στην περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού στην Κατασκήνωση λόγω σοβαρών και βεβαιωμένων λόγων υγείας (με σχετική βεβαίωση ιατρού).

- Εφόσον το παιδί παραμείνει εφτά (7) ημέρες στην Κατασκήνωση, καταβάλλεται ολόκληρο το συμφωνηθέν ποσό, ανεξάρτητα από την ημερομηνία αποχώρησής του από την Κατασκήνωση.

- Οι εκάστοτε εκπτώσεις ισχύουν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση διαμονής του παιδιού στο σύνολο της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου.  

 

 

3. Απαιτούμενα κοινά έγγραφα συμμετοχής για όλους τους κατασκηνωτές, ανεξάρτητα από το φορέα μέσω του οποίου συμμετέχουν :

 • Ιατρικό ιστορικό που φέρει υπογραφή και σφραγίδα επιβλέποντος παιδιάτρου στο οποίο βεβαιώνεται ο προσήκων εμβολιασμός του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής αυτού σε αθλοπαιδιές. Το ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να συνυπογράφεται και από τους ίδιους τους γονείς ή τους κηδεμόνες.
 • Έντυπο συγκατάθεσης και παραλαβής του Κανονισμού.  

Τα παραπάνω απαιτούμενα έγγραφα βρίσκονται αναρτημένα online στο site της Κατασκήνωσης: www.ranch.gr.

- Προτρέπουμε τους γονείς/κηδεμόνες να έχουν κατά την άφιξή τους στην Κατασκήνωση ήδη συμπληρωμένα τα απαιτούμενα προς υποβολή έγγραφα, για τα οποία θα τους αποσταλεί πληροφοριακό email προς αποφυγή του συγχρωτισμού και συνωστισμού στο σημείο παράδοσης των κατασκηνωτών.

 

- Επίσης οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων το παιδί εμφανίζει οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαταραχή, όπως ενδεικτικά Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Tourette, Φάσμα Αυτισμού, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) κτλ ή κατέχει κάποια ψυχιατρική γνωμάτευση ή πάσχει από κάποιο νόσημα (όπως ενδεικτικά άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, μεσογειακή αναιμία, καρδιακά νοσήματα, σπαστική βρογχίτιδα, έλλειψη ενζύμου g6pd, επιληπτική συνδρομή κτλ) ή παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλεργία (τροφική ή άλλη) καθώς και σε περίπτωση προηγηθείσας νοσηλείας ή άλλων δυσκολιών, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την Κατασκήνωση πριν την προσέλευση του κατασκηνωτή σε αυτή και να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας διάγνωσης παρακαλώ να αποστέλλεται με mail στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση info ranch.gr. Έπειτα κατά την προσέλευσή του κατασκηνωτή οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν με δική τους ευθύνη να ενημερώσουν σχετικά τον ιατρό της κατασκήνωσης και να παραδώσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις σε αυτόν.

 

4. Ενημέρωση & Κανόνες συμμετοχής

  

  Α. Άφιξη – Αναχώρηση


- Πριν την άφιξη οι γονείς/κηδεμόνες θα λαμβάνουν μήνυμα στον αριθμό  κινητού που μας έχουν γνωστοποιήσει, για α) επιβεβαίωση της κράτησης, και β) για κλείσιμο ραντεβού άφιξης, (για την πρώτη ημέρα της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου).

- Η άφιξη κατασκηνωτών: για τις  περιόδους των 15 ημερών  (Α' : 16-06-2024, Β': 02-07-2024, Γ': 18-08-2024, Δ΄:03-08-2024 & Ε΄:18-08-2024) πραγματοποιείται αυστηρά και μόνο κατά την  εναρκτήρια της κατασκηνωτικής περιόδου ημέρα (δηλαδή την πρώτη ημέρα εκάστης κατασκηνωτικής περιόδου), ήτοι αποκλειστικά την πρώτη ημέρα της άφιξης, το πρωί στις 9:00-13:30 και & το απόγευμα στις 16:30-20:00. Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό, αποκλειστικά κατόπιν  ηλεκτρονικού ραντεβού, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Την πρώτη ημέρα της άφιξης οι γονείς/ κηδεμόνες παραδίδουν οι ίδιοι τα παιδιά μέσα στην κατασκήνωση αλλά δεν επιτρέπεται η είσοδος μέσα στους κοιτώνες.

- Πριν την είσοδο στην Κατασκήνωση και σε ειδικά διαμορφωμένο προς τούτο χώρο, μέσα στα όρια της Κατασκήνωσης, θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό της Κατασκήνωσης στο οποίο θα πρέπει να παραδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα,  ανάλογα με τον Φορέα συμμετοχής,  καθώς και αυτά που θα καθοριστούν με την  εν ισχύ κυβερνητική εγκύκλιο για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2024.

 

 

Β. Παραλαβή – παράδοση

 • Η παραλαβή - παράδοση των παιδιών από την κατασκήνωση γίνεται με χορήγηση ειδικού εντύπου αποκλειστικά από τους ίδιους τους γονείς ή τους κηδεμόνες με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητά τους/διαβατηρίου, τα στοιχεία της οποίας έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή του παιδιού στην Κατασκήνωση.

Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή εν γένει διακοπής της έγγαμης συμβίωσηςο ασκών την επιμέλεια γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στην Κατασκήνωση τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την άφιξη του παιδιού στην Κατασκήνωση, επισυνάπτοντας την σχετική δικαστική απόφαση στο email: info @ ranch.gr.  Σε περίπτωση παράλειψης της εν λόγω γνωστοποίησης, η Κατασκήνωση ουδεμία ευθύνη φέρει. Ομοίως, η Κατασκήνωση ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας γονέα/κηδεμόνα δια της συμμετοχής του παιδιού σε κατασκηνωτική περίοδο.

- Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού επιθυμούν να παραδώσει ή να παραλάβει το παιδί από την Κατασκήνωση τρίτο πρόσωπο (ήτοι εκτός των ιδίων), προϋποτίθεται η επίδειξη νόμιμης έγγραφης εξουσιοδότησης των γονέων/κηδεμόνων, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια Αρχή (μέσω ΚΕΠ ή gov.gr αποκλειστικά) και θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου προς παράδοση/παραλαβή του παιδιού προσώπου.

- Σας ενημερώνουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στην κατασκήνωση απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των γονέων στους κοιτώνες των κατασκηνωτών.

- Η αναχώρηση των κατασκηνωτών, μετά την ολοκλήρωση των κατασκηνωτικών περιόδων των 15 ημερών (Α':30/-06-2024, Β': 16-07-2024 ,

Γ': 01-08-2023 , Δ΄: 17-08-2024 & Ε ΄ 01-09-2022) πραγματοποιείται την τελευταία (ήτοι την 15η ημέρα) κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και κατά τις ώρες 10:00-13:00 & 15:30-17:00.

- Η αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό, αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού ραντεβού, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός και τηρώντας τα παραπάνω απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Εάν για κάποιο λόγο η αποχώρηση του παιδιού γίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός της ήδη προγραμματισμένηςαπαιτείται ο γονέας/κηδεμόνας να προσέλθει στην Κατασκήνωση κατόπιν ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού ραντεβού, το οποίο θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Κατασκήνωσης.

- Η άφιξη και αναχώρηση των παιδιών θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο των γονέων/κηδεμόνων.

 

 

Γ.Επισκεπτήριο: Θα ενημερωθείτε σε μεταγενέστερο χρόνο για την ημέρα και τρόπο διεξαγωγής αυτού.

- Εάν επιθυμείτε να αφήσετε  πράγματα σε κατασκηνωτή, τα παραδίδετε στο προσωπικό της Πύλης της Κατασκήνωσης όποτε επιθυμείτε από 08:00 έως 20:00, οι οποίοι θα φροντίσουν να τα παραδώσουν χωρίς να έλθετε σε επαφή με τον κατασκηνωτή.

- Εάν προκύψει σοβαρός λόγος να πραγματοποιήσετε επισκεπτήριο, απαιτείται ο γονέας/κηδεμόνας να επικοινωνήσει με την γραμματεία της Κατασκήνωσης, η οποία θα καθορίσει το χρονικό διάστημα αυτού. Η επίσκεψη θα είναι για  σύντομο χρονικό διάστημα (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30΄), σε ειδικό χώρο της Κατασκήνωσης. Λάβετε υπόψιν σας ότι στις έκτακτες επισκέψεις ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση καθώς πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής του προγράμματος της Κατασκήνωσης.

Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση καθ όλη τη διάρκεια των περιόδων.

Δεν συνίσταται η χορήγηση άδειας εξόδου στους κατασκηνωτές, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, εφόσον υπάρξει ειδικώς αιτιολογημένη ιατρική σύσταση ή άλλη επείγουσα ανάγκη, οπότε θα εισέρχονται οι γονείς / κηδεμόνες σε προγραμματισμένη ημέρα και ώρα κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα καθοριστεί από τη γραμματεία της Κατασκήνωσης. 

 

Δ.Επικοινωνία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και κατασκηνωτών

- Η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων/κηδεμόνων με κατασκηνωτές  γίνεται από τις 10.30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. και από τις 17.30 μ.μ. έως τις 19.30 μ.μ.. μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Κατασκήνωσης στο τηλέφωνο 27410-93800. Επιπροσθέτως, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα παραδοθεί στο παιδί, μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στο site της Κατασκήνωσης.

Συστήνουμε να αποφεύγεται για ψυχολογικούς λόγους και για την ομαλέστερη προσαρμογή των κατασκηνωτών/τριων, η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ημέρες παραμονής του παιδιού στην Κατασκήνωση.  

 

Ε.Επιλογή παρέας παιδιών-κατανομή

- Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει να είναι στην ίδια ομάδα με φίλους του μέχρι 5 άτομα, αρκεί το αίτημα αυτό να κοινοποιηθεί έγκαιρα από τους γονείς/κηδεμόνες του στην Κατασκήνωση και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του παιδιού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα παιδιά να είναι σε όμορη ηλικία (+ -  ένα έτος), ιδίου φύλου, και να έχουν ίδια ημερομηνία άφιξης. Μετά από την άφιξη στην Κατασκήνωση και ένταξη του/της  κατασκηνωτή/κατασκηνώτριας εισόδου του παιδιού στην ομάδα του/της, δε συνίσταται αλλαγή-μετακίνηση σε άλλη ομάδα και δεν καθίσταται πάντα εφικτή.

- Σε κάθε περίπτωση: Η κατανομή των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών σε ομάδες (κοιτώνες) και κοινότητες πραγματοποιείται από την Κατασκήνωση με βάση τον προγραμματισμό της και επ’ουδενί δεν παρέχεται στους γονείς/κηδεμόνες η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης ομάδας (δωμάτιο) ή κοινότητας.

 

ΣΤ. Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων από τους κατασκηνωτές

- Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια κάθε γονέα/κηδεμόνα να προμηθεύσει το παιδί του με κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ενδεικτικά tablets, smartphones ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συστήνεται έντονα η αποφυγή κοινής χρήσης ή/και ανταλλαγής των αντικειμένων αυτών και εν γένει των προσωπικών αντικειμένων με τους λοιπούς κατασκηνωτές. με ενημέρωση αυτού για την  αποτροπή της ανταλλαγής των προσωπικών αντικειμένων με άλλους κατασκηνωτές.                    

 - Ο γονέας/κηδεμόνας που αποφασίζει να προμηθεύσει το παιδί του με τις εν λόγω συσκευές αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την χρήση και για την δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω των συσκευών αυτών. Η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών και τηλεφώνων θα γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και ωράρια χρήσης αυτών. Η κατασκήνωση δε διαθέτει internet (Wi-Fi) για τους κατασκηνωτές και συνίσταται η αποφυγή πλοήγησης στο ίντερνετ με τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- Η Κατασκήνωση “The Ranch” δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή κλοπής των ανωτέρω αναφερόμενων ηλεκτρονικών παιχνιδιών/συσκευών και κινητών τηλεφώνων ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εύλογη χρήση αυτών από τα παιδιά ή την επίβλεψή των παιδιών κατά τη χρήση των εν λόγω συσκευών.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

- Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων για τους κατασκηνωτές κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, στα μπάνια, στην τραπεζαρία κατά την ώρα των γευμάτων, και στην βραδινή ψυχαγωγία (θέατρο). Απαγορεύεται στους κατασκηνωτές να βιντεοσκοπούν και να φωτογραφίζουν άλλους κατασκηνωτές.

- Στις κοινότητες με κατασκηνωτές μικρότερης ηλικίας 6-10 χρονών τα κινητά τηλέφωνα θα φυλάσσονται, από τους/τις  ομαδάρχες/ισσες  τους σε ειδικό κυτίο, και θα δίδονται σε αυτούς μετά το πρωινό γεύμα έως την έναρξη των δραστηριοτήτων , μετά τη λήξη των δραστηριοτήτων πριν το μεσημεριανό γεύμα/βραδινό και μετά το εγερτήριο πριν την έναρξη των απογευματινών δραστηριοτήτων. (Οι κατασκηνωτές/τριες που έχουν δηλώσει παρέα με μικρότερους ή μεγαλύτερους κατασκηνωτές/τριες ακολουθούν το κανονισμό της πλειοψηφίας των ηλικιών της κοινότητας).

 

 

Ζ.Λίστα με τα απαραίτητα είδη

Οι γονείς  φέρουν την  ευθύνη εφοδιασμού του παιδιού  με τα απαραίτητα είδη που οφείλει να έχει μαζί του κατά την διαμονή του στην  κατασκήνωση, για τα οποία ενημερώνουμε λεπτομερώς μέσω της ιστοσελίδας www.ranch.gr

 • Μαξιλάρι & 2 μαξιλαροθήκες
 • 2 Σεντόνια
 • 1 Κουβέρτα
 • Πετσέτες προσώπου και μπάνιου
 • Αρκετά εσώρουχα
 • Κάλτσες
 • Πιτζάμες
 • Μπλουζάκια & σορτς
 • 1 μακρύ παντελόνι & 1 ζακέτα ή πουλόβερ
 • Αθλητικά παπούτσια & σαγιονάρες
 • Μαγιό & πετσέτα για την πισίνα
 • Καπέλο
 • Είδη ατομικής υγιεινής (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, σαμπουάν, αφροντούς, αντηλιακή κρέμα)
 • Σακούλα για τα άπλυτα
 • Προαιρετικά: Τηλεκάρτα

 

Η.Απώλεια αντικειμένων 

- Κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, η κατασκήνωσή μας ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής ξεχασμένων αντικειμένων σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο μπορούν οι κατασκηνωτές να αναζητούν τυχόν απολεσθέντα. Μετά το πέρας της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου τα ξεχασμένα-απολεσθέντα αντικείμενα αποθηκεύονται σε συγκεκριμένο χώρο έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Εφόσον η Κατασκήνωση επιβεβαιώσει ότι έχουν εντοπισθεί  τα τυχόν ξεχασμένα αντικείμενα, οι γονείς μπορούν, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, να τα παραλαμβάνουν, κατόπιν συνεννόησης από την πύλη του The RANCH στο Σοφικό Κορινθίας  με ραντεβού ή εναλλακτικά με courier και δικά τους έξοδα αποστολής.

 

 5Διατροφή

-  Η Κατασκήνωση προσφέρει στα παιδιά υγιεινό πλήρες διατροφικό πρόγραμμα, που καλύπτει τις απαιτήσεις του οργανισμού τους.

- Στην τραπεζαρία παρέχονται στους κατασκηνωτές: το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο. Oι κατασκηνωτές τρώνε ανά ομάδα και ανά κοινότητα. Τα δεκατιανά και τα απογευματινά σνακ παρέχονται στους κατασκηνωτές ανά ομάδα στην κοινότητά τους.

- Απαγορεύεται στους κατασκηνωτές, για λόγους ασφάλειας και υγείας, να φέρουν στις αποσκευές τους ή να φυλάσσουν στους κοιτώνες τους οποιοδήποτε είδος τροφής. Η Κατασκήνωση διαθέτει πιστοποίηση ISO 22000:2018 & Η.A.C.C.P. System.

Η Κατασκήνωση δεν δύναται να εξυπηρετήσει τυχόν απαιτούμενη ή συνιστάμενη σε οποιονδήποτε κατασκηνωτή ειδική διατροφή, καθώς το διατροφικό πρόγραμμα είναι απαρέγκλιτα κοινό για όλους. 

- Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη γνωστοποίησης στην Κατασκήνωση τυχόν αλλεργιών των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών δια της συμπλήρωσης του σχετικού χωρίου του ιατρικού ιστορικού το οποίο ενυπόγραφα παραδίδεται στην Κατασκήνωση.

- Η Κατασκήνωση έχει δικαίωμα αλλαγής του αναρτημένου στο site προγράμματος διατροφής των κατασκηνωτών, όποτε το κρίνει απαραίτητο.

 

 

6. Η Τράπεζα του “The Ranch”

 

Για λόγους ασφαλείας ώστε να αποκτήσουν οι μικροί μας φίλοι ευχέρεια στις οικονομικές συναλλαγές, οι γονείς/κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το μικρό χαρτζιλίκι των παιδιών τους. Ο κατασκηνωτής / η κατασκηνώτρια  λαμβάνει την ημέρα της άφιξής του την αντίστοιχη ονομαστική κάρτα που θα διαχειρίζεται ο ίδιος / η ίδια .Η κατάθεση πραγματοποιείται από τους γονείς μέσω του site με Online πληρωμή στη The Ranch Bank στο link https://ranch.gr/el/the-ranch-bank  ή με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό της Εταιρίας Το κατατεθέν ποσό θα πιστώνεται στην ονομαστική κάρτα εντός 24 ωρών. Μετά την λήξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου το ποσό που έχει μείνει στον λογαριασμό του παιδιού, θα επιστραφεί σε τραπεζικό λογαριασμό του γονέα/κηδεμόνα, τα στοιχεία του οποίου (ΙΒΑΝ, Όνομα δικαιούχου κτλ.) γνωστοποιούνται στην Κατασκήνωση μέσω σχετικής φόρμας επικοινωνίας. Η εν λόγω επιστροφή χρημάτων θα λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εντός  20 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

 Στην περίπτωση χρήσης μετρητών από τους κατασκηνωτές, η κατασκήνωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη φύλαξης των χρημάτων και δεν φέρει καμία ευθύνη σε τυχόν απώλεια.

 

 

7. Ιατρικά δεδομένα

Ιατρικό ιστορικό και απαραίτητες βεβαιώσεις

 

-  Οι γονείς / κηδεμόνες οφείλουν να προσκομίσουν την προς συμπλήρωση φόρμα ιατρικού ιστορικού του παιδιού , φέρων σφραγίδα και υπογραφή   παιδιάτρου, ο οποίος  δια της υπογραφής του βεβαιώνει : α) τον πλήρη και προσήκοντα εμβολιασμό του ανάλογα με την ηλικία του και β) τη δυνατότητα  συμμετοχής  στις αθλοπαιδιές της Κατασκήνωσης. Το ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να φέρει επίσης και υπογραφή των ίδιων των γονιών ή κηδεμόνων.

-Παιδιά που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών ή εμφανίζουν οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα (όπως ενδεικτικά καρδιακό, αναπνευστικό κτλ.) μπορούν να συμμετέχουν στην Κατασκήνωση, εφόσον προηγουμένως προσκομιστεί υποχρεωτικά ρητή, έγγραφη, σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.

 

- Επίσης οι γονείς /κηδεμόνες των οποίων το παιδί εμφανίζει οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαταραχή, όπως ενδεικτικά Σύνδρομο Asperger, Σύνδρομο Tourette, Φάσμα Αυτισμού, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) κτλ ή κατέχει κάποια ψυχιατρική γνωμάτευση ή αν  πάσχει από κάποιο νόσημα (όπως ενδεικτικά άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, μεσογειακή αναιμία, καρδιακά νοσήματα, σπαστική βρογχίτιδα, έλλειψη ενζύμου g6pd, επιληπτική συνδρομή κτλ) ή παρουσιάζει οποιαδήποτε αλλεργία (τροφική ή άλλη) καθώς και σε περίπτωση προηγηθείσας νοσηλείας ή άλλων δυσκολιών, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την Κατασκήνωση πριν την προσέλευση του κατασκηνωτή σε αυτή και να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία .(Σε περίπτωση ήδη υπάρχουσας διάγνωσης παρακαλώ να αποστέλλεται με mail στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση info ranch.gr). Έπειτα κατά την προσέλευσή του κατασκηνωτή οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν με δική τους ευθύνη να ενημερώσουν σχετικά τον ιατρό της κατασκήνωσης και να παραδώσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις σε αυτόν.

 

- Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των διαλαμβανόμενων στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού στοιχείων και δηλώνουν υπευθύνως ότι το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει το πλήρες και αληθές ιατρικό ιστορικό του παιδιού, καθώς και ότι μέχρι σήμερα ουδέν άλλο πρόβλημα υγείας ή αλλεργίας παρουσιάζει. Κατά την άφιξη του παιδιού, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να δηλώσουν στην  κατασκήνωση κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση οιοδήποτε κινδύνου για το παιδί, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση των αρμόδιων υπαλλήλων της Κατασκήνωσης. Οι ελλιπείς απαντήσεις–πληροφορίες ή η απόκρυψη κάθε στοιχείου ή περιστατικού που οι γονείς/κηδεμόνες γνωρίζουν δίδει στην κατασκήνωση το δικαίωμα απομάκρυνσης του παιδιού .

- Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης του ιατρικού ιστορικού ή ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων υγείας, η Κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την (περαιτέρω) παραμονή του παιδιού/κατασκηνωτή για λόγους ασφαλείας της κατασκηνωτικής Κοινότητας και των υπολοίπων κατασκηνωτών αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας.

- Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στη  χορήγηση από τον ιατρό Κατασκήνωσης των απαραίτητων  δραστικών  ουσιών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από αυτόν , για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κινδύνου της ζωής του κατασκηνωτή/της κατασκηνώτριας, όπως αλλεργικού σοκ, επιληπτική κρίση  κ.τ.λ.

. Εάν ο ιατρός κρίνει ότι το παιδί θα πρέπει να αποχωρήσει από την Κατασκήνωση, ο γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να  συμμορφωθεί με την απόφασή του. Η Κατασκήνωση σε ενδεχόμενο εμφάνισης ιατρικού συμβάντος προσφέρει μόνο πρωτοβάθμια φροντίδα και όχι νοσηλεία.

- Τα παιδιά που αποχωρούν προσωρινά από την κατασκήνωση λόγω ασθενείας μπορούν να επιστρέψουν στην κατασκήνωση μετά από 48 ώρες εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα. 

 

Στις ακόλουθες όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η Κατασκήνωση θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων:

- Για την άμεση διακομιδή του παιδιού σε κοντινό Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή εξωτερικό ιατρό με πρωτοβουλία της Κατασκήνωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ιατρό της Κατασκήνωσης.

- Για τη χορήγηση από τον ιατρό της Κατασκήνωσης αντιπυρετικού/παυσίπονου (βασική δραστική ουσία: παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη , εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση τυχόν συμπτωμάτων ασθενείας του /της κατασκηνωτή/τριας), για τη χορήγηση σκευάσματος για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας καθώς

για τη χρήση αντιφθειρικού στο παιδί τους εφόσον διαπιστωθεί από τα στελέχη της Κατασκήνωσης η ύπαρξη ψειρών ή κόνιδας επί του τριχωτού της κεφαλής του/της κατασκηνωτή/τριας. Τυχόν προφορική σύσταση του γονέα/κηδεμόνα περί της χορήγησης οιοδήποτε φαρμάκου, παραϊατρικού σκευάσματος ή αλοιφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη, παρά μόνο αν η εν λόγω σύσταση χορηγηθεί εγγράφως και συνοδεύεται από σύσταση ιατρού.

- Για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από τον/την ψυχολόγο της Κατασκήνωσης προς τους κατασκηνωτές όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον ίδιο για την ομαλότερη προσαρμογή στην κατασκήνωση καθώς και για τη διαχείριση κρίσεων καθ’όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.

Παράδοση φαρμάκων

Τα φάρμακα (ακόμα και παραϊατρικά σκευάσματα, βιταμίνες κτλ ) παραδίδονται μόνο στον ιατρό της Κατασκήνωσης από τους γονείς/κηδεμόνες και παραμένουν εκεί μέχρι την αποχώρηση του παιδιού. Οι γονείς/κηδεμόνες με δική τους αποκλειστική ευθύνη αναλαμβάνουν να ενημερώσουν προσηκόντως και λεπτομερώς τον ιατρό για την αιτία λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, τη συνιστώμενη δοσολογία της, το όνομα του ιατρού που συνέστησε την αγωγή, προσκομίζοντας το συνταγολόγιο  που φέρει  την σφραγίδα και υπογραφή αυτού  καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Απαγορεύεται ρητώς να φέρουν οι κατασκηνωτές /τριες στις αποσκευές τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην Κατασκήνωση οιοδήποτε φάρμακο ή παραϊατρικό σκεύασμα.  καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας του. Απαγορεύεται ρητώς οι κατασκηνωτές/τριες να φέρουν στις αποσκευές τους οιοδήποτε φάρμακο ή παραϊατρικό σκεύασμα.

- Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19

Η σχετική διαδικασία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Κατασκήνωσης κατόπιν δημοσίευσης των κυβερνητικών οδηγιών για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο 2024.

- Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υγείας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υγείας των κατασκηνωτών τα οποία χορηγούν οι γονείς/κηδεμόνες προς την Κατασκήνωση “The Ranch” μέσω της συμπλήρωσης της οικείας φόρμας ιατρικού ιστορικού και έχοντας ρητώς και εγγράφως συναινέσει προς τούτο, τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναλυτικά διαλαμβανόμενα, αποκλειστικά προς το σκοπό της ομαλής διαμονής του παιδιού στην Κατασκήνωση, κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου καθώς και της προστασίας και διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας όλων των παιδιών/κατασκηνωτών.

 

 

8. Περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούται η Κατασκήνωση να προβεί στην απομάκρυνση παιδιού από το χώρο της Κατασκήνωσης

-  Η Κατασκήνωση “The Ranch”, μεριμνώντας για την ομαλή διεξαγωγή όλων των κατασκηνωτικών περιόδων και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όλα τα παιδιά, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση παιδιού από την Κατασκήνωση μετά από σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Κατασκήνωσης, η οποία αποτελείται από:

•    τον Υπεύθυνο και Συνυπεύθυνο Κατασκήνωσης,
•    τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης,
•    τον /την Ιατρό της Κατασκήνωσης,
•    τον /την Ψυχολόγο και
•    τον/την Διευθυντή της Κατασκήνωσης.  

Ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Όταν οι γονείς/κηδεμόνες έχουν αποσιωπήσει κατά την εγγραφή του παιδιού στην Κατασκήνωση την ύπαρξη σοβαρού ιατρικού προβλήματος ή ψυχικής ασθένειας του παιδιού.
 • Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί αναπτύσσει έντονα επιθετική συμπεριφορά έναντι των υπολοίπων παιδιών ή αρνείται εξακολουθητικά να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του εκάστοτε Ομαδάρχη/Κοινοτάρχη. 
 • Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί παρενόχλησε σεξουαλικά άλλο παιδί.
 • Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί φέρει μαζί του αιχμηρά αντικείμενα όπως σουγιάδες, μαχαίρια και λοιπά αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν τραυματισμό ,προϊόντα καπνού ή ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλκοόλ ή παράνομες ουσίες.
 • Όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από τον ιατρό της Κατασκήνωσης για λόγους υγείας του παιδιού.
 • Όταν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των κατασκηνωτών ή των γονέων/κηδεμόνων τους με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

 

9. Παιδική προστασία

Από τη στιγμή που τα παιδιά συμμετέχουν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH  είμαστε υπεύθυνοι για την ευημερία και την ασφάλειά τους. Σε καθετί που κάνουμε, η ευημερία των παιδιών παραμένει πάντα βασική μας προτεραιότητα. Θέτοντας ως στόχο να κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή και να τα προστατέψουμε από κάθε είδους βλάβη, καθώς και να δημιουργήσουμε καθησυχαστικές συνθήκες για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους. Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH  ακολουθεί το πρότυπο Πολιτικής και Διαδικασιών Διασφάλισης Παιδιών για παιδικές κατασκηνώσεις που αναπτύχθηκε από την Tdh με βάση τις Διεθνείς Διασφαλίσεις για τα Παιδιά στον Αθλητισμό (όπως αυτές εκπονήθηκαν από το International Safeguarding Children in Sport Working Group) και τα πρότυπα «KCS Standards» που αναπτύχθηκαν από το «Keeping Children Safe.

Η αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού είναι ακόμη ευθύνη όλων των παρακάτω:

‣ Της Ομάδας Αναφοράς που οφείλει να εξασφαλίζει ότι η διασφάλιση των παιδιών γίνεται αντιληπτή ως τομέας προτεραιότητας για το ανώτερο επίπεδο της διοίκησης και ότι η τελική ευθύνη για την προαγωγή ενός ασφαλούς για τα παιδιά περιβάλλοντος επαφίεται σε αυτούς .Η Ομάδα Αναφοράς αποτελείται από: ‣ τον Υπεύθυνο και Συνυπεύθυνο Κατασκήνωσης, ‣ την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, ‣ τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης, ‣ τον εκάστοτε Ιατρό της Κατασκήνωσης, ‣ τον εκάστοτε Ψυχολόγο ή την Κοινωνική Λειτουργό και ‣ τον/τη Διευθυντή της Κατασκήνωσης.

 

 

10. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

- Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά και συγκεκριμένα επί της οδού Ακτή Μιαούλη αριθμός 7-9 και διατηρεί υποκατάστημα στο Σοφικό Κορινθίας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε συμμόρφωση με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)»  για την διασφάλιση:
(α) της εύρυθμης και ομαλής διαμονής των κατασκηνωτών στο χώρο της Κατασκήνωσης κατά τη  συμμετοχή τους σε εκάστοτε κατασκηνωτική περίοδο,
(β) της επικοινωνίας των κατασκηνωτών αλλά και της ιδίας της εταιρείας με τους γονείς/κηδεμόνες των κατασκηνωτών, 
(γ) της προστασίας της σωματικής υγείας των κατασκηνωτών ,του δημοσίου συμφέροντος  αλλά και της δημόσιας υγείας.  

- Η νομική βάση της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης, η συγκατάθεσή των γονέων/κηδεμόνων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ιδίων αλλά και των κατασκηνωτών καθώς και αναφορικά με τα δεδομένα υγείας των κατασκηνωτών/κατασκηνωτριών η προστασία των ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων αλλά και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

- Κατά την εγγραφή των κατασκηνωτών η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
(α) αναγνωριστικά στοιχεία των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους και στοιχεία επικοινωνίας αυτών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο και email),
(β) δεδομένα που αφορούν στην υγεία των κατασκηνωτών, 
(γ) δεδομένα που αφορούν στην εργασία (περιγραφή θέσης) των γονέων/κηδεμόνων των κατασκηνωτών, 
(δ) δεδομένα που αφορούν στην ακριβή ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου των κατασκηνωτών από το χώρο της Κατασκήνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.
(ε) δεδομένα σχετικά με προληπτικά μέτρα προστασίας από τον Covid-19 (συμπτώματα υγείας, επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, κατάταξη σε ομάδα υψηλού κινδύνου υγείας, εμφάνιση υποκείμενων νοσημάτων κτλ.).

- Η εταιρεία θα διατηρήσει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους για χρονικό διάστημα μέχρι (10) έτη από την λήξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου στην οποία συμμετείχε ο κατασκηνωτής.

- Η εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα -πλην των ιατρικών δεδομένων τα οποία δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται  σε τρίτους εκτός της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.»- σε συνεργάτες της παρόχους υπηρεσιών, όπως η εταιρεία “APIFON SINGLE MENTERPRIVATE COMPANY”,  “ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ” και μόνο για το σκοπό της εκ μέρους της παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 0ι εταιρείες αυτές θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των κατασκηνωτών και των γονέων/κηδεμόνων τους αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας.

- Ο γονέας/κηδεμόνας έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και του κατασκηνωτή. Ο γονέας/κηδεμόνας έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη χορηγούμενη συγκατάθεσή του μέσω της αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @ ranch.gr ή μέσω επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210- 4100121 καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

11.Απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού
  
Οι γονείς/κηδεμόνες πληροφορούνται το περιεχόμενο και τους όρους του παρόντος Κανονισμού δια της λήψεως αντιγράφου αυτού πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου αλλά και οποτεδήποτε το επιθυμούν μέσω της επίσκεψης στην ιστοσελίδα www.ranch.gr όπου ο παρών 
Ο κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος  ως παράρτημα της Πολιτικής της Εταιρίας μας.

 

The RANCH  

Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί προς το σκοπό της εναρμόνισής του με την κείμενη νομοθεσία και τις κυβερνητικές εντολές.